Al centre de Barcelona

Barcelona

Mapa i accessos

Professionals i competitius

Oficina

Avantatges

Empreses i particulars

Diners

Serveis

Àrea fiscal

Assessorament integral i personalitzat, atenent a les necessitats específiques del client, planificant la presa de decisions i obtenint d’aquesta manera la resposta més adequada en cada moment.

En abeco bcn no només ens limitem a aconsellar en temes tributaris i confeccionar les autoliquidacions i declaracions per a la posterior presentació a l’Administració Tributària sinó que orientem als nostres clients després d’una anàlisi en profunditat de la seva empresa i tenint en consideració els constants canvis legislatius que es produeixen en aquesta àrea.

Principals gestions

 • Assessorament fiscal complet. Estudi de les repercussions fiscals per tal de minimitzar les càrregues impositives, dins el marc de la legislació fiscal aplicable.
 • Resolució de consultes, verbalment o per escrit, sobre diversos temes fiscals.
 • Informació periòdica sobre les novetats legislatives, normativa, resolucions i sentències d’interès per als nostres clients.
 • Preparació, estudi i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’Administració Tributària.
 • Recursos i reclamacions davant l’Administració Tributària i els tribunals contenciosos-administratius.
 • Anàlisi fiscal diari durant l’exercici i tancament fiscal.
 • Creació i planificació fiscal de noves empreses.
 • Representació, assistència, i defensa davant l’administració, especialment davant la Inspecció de Tributs.
 • Estudi i planificació economico-financer de l’empresa.
 • Valoració de negocis.
 • Confecció i/o presentació de declaracions d’impostos:
  • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
  • Impost sobre societats.
  • Impost sobre el valor afegit (IVA).
  • Impost sobre transmissions patrimonials.
  • Impost sobre successions.
  • INTRASTAT.
  • Impostos especials.
  • Sol·licitud d’ajornament d’impostos.